સરકારી સહાય અરજીપત્રકોગરીબી રેખાના નીચે જીવતા લોકો માટેના અરજીપત્રકો                 
અહી કલિક કરો
રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
હકપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
અહી કલિક કરો
ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
અહી કલિક કરો
વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો
સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
અહી કલિક કરો
મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત


અહી કલિક કરો
જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો
મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
અહી કલિક કરો
નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
અહી કલિક કરો
ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
અહી કલિક કરો
ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
અહી કલિક કરો
સોગંદનામુ
અહી કલિક કરો
નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુઅહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
"સંત સુરદાસ યોજના" અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવળત્તિઓ
અહી કલિક કરો
વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
લગ્નની વિજ્ઞપ્તિ
અહી કલિક કરો
લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
અહી કલિક કરો
જન્મનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
મરણનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
જન્મની નકલ મેળવવાની અરજીઅહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
"સાત ફેરા સમુહ લગ્ન" યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
અહી કલિક કરો
ધર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનોઅહી કલિક કરો
જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
એફીડીવીટની અસલ નકલ
અહી કલિક કરો
જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
અહી કલિક કરો
આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો
આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
કુષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે ""દિકરી રૂડી સાચી મુડી"" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
એકીકુતુ ધાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો
ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્ર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
અહી કલિક કરો
કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
"દીકરી રૂડી સાચી મુડી" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
અહી કલિક કરો
સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
અહી કલિક કરો
અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રકઅહી કલિક કરો
સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની
અહી કલિક કરો
સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
અહી કલિક કરો
તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
અહી કલિક કરો
સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
અહી કલિક કરો
ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
મિલ્કતનો દાખલો
અહી કલિક કરો
ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો
એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.