પ્રેઝેન્ટેશન

.  શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી- Download

1.  રાષ્ટ્રના શીલવંત ઘડવૈયાઓ-- Download

2.  ભારતના રાજ્યોનો પરિચય- Download

 3.  પક્ષીઓ-૪ ભાષામા- Download
 4.  ભારતના રાજ્યોના પહેરવેશ- Download
 5.  પ્રસિધ્ધ મહિલાઓ- Download

6.  પ્રાણીઓ ૪ ભાષામા- Download

7.  અતિવ્રુષ્ટી -પરિચય- Download

8.  અક્ષરધામ મંદિર-દિલ્હી- Download

9.  ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીઓ અને તેનુ શાસન- Download

10.       કોમ્યુનિકેશન- Download

11.    ધરતીકંપ-પરિચય- Download

12.     આપણા વ્યવસાયકારો- ૪ ભાષામા- Download

13.  સંગીતના સાધનો- Download

14.  જળ પ્રદુષણ- પરિચય- Download

15.  કચ્છ કી સૈર- પરિચય- Download


16. મા તે મા- Download


17.    પંચલાઇન ઓફ પ્રોડક્ટ- Download

18.      પાણીની જાળવણી- Download

19.  રાષ્ટ્રપતિ અને રાષ્ટ્રપતિભવન- Download

20.સારા વક્તા બનો- Download


21.   વ્યાવહારિક શબ્દો-૪ ભાષામા- Download

22. વ્યસનમુક્તિ- Download