G.P.F./C.P.F  • G.P.F.માટે

 C.P.F.

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો.

પગલું - 1     આપને મળેલ  PRAN  KIT  ને ખોલી તેમાંથી એક  બંધ કવર                       ખોલો તેમાં  ત્રણ પાસવર્ડ નીચે મુજબ  હશે.    
                             1.    12 અંકનો પ્રાણ નંબર 
                             2.    I  PASSWORD ( Internet Password )
                             3.    T PASSWORD ( Teliphonik Password ) 
                   પ્રથમ બે પાસવર્ડ  પ્રાણનંબર અને આઈ પાસવર્ડ બરાબર જુઓ. 

પગલું - 2      અહી નીચે દર્શાવેલ વેબસાઈટ લિંક પર ક્લીક કરો 

                    https://cra-nsdl.com/CRA/

પગલું - 3      વેબસાઈટની ડાબી બાજુના Subscribers પોપઅપ  મેનુમાં  User Id  ના ખાનામાં  ૧૨અંકનો પગલા 1 માં  બતાવેલ પ્રાણ નંબર અને Password ના ખાનામાં આઈ  પાસવર્ડ લખી નીચે સબમીટ બટન પર ક્લીક કરો. પ્રથમ વખતે ખોલશો તો નીચે  I accept બટન પર ક્લીક કરવાનું કહેશે.ત્યારબાદ આપનો પાસવર્ડ બદલવાનું કહેશે. તે માટે  હાલનો (કરંટ) પાસવર્ડ તથા આપ જે ઈચ્છતા હોય   તે નવો પાસવર્ડ બે વાર લખી અન્ય ખાના ભરી ક્લીક કરો અને  ફરી નવેસરથી પ્રાણનંબર અને  આપના નવા પાસવર્ડથી લોગીન થાઓ.  

પગલું - 4     આપના એકાઉન્ટમાં આપ  બીજા  Account Details માં જઈને  Personal Details ,Statements Of  Holding ,Statements  Of Tranaction જોઈ શકો છો તથા પ્રિંટ કરી શકો છો.